Tijdelijk Gratis Verzending!

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument
gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst op afstand aangaat met de
ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand
met betrekking tot een reeks van producten en/of
diensten, waarvan de leverings- en/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de
consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te
slaan op een manier die toekomstige raadpleging
en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de
consument om binnen de bedenktijd af te zien van
de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die
producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst
waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand
van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel
dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige
Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

MVOUL E-Commerce

Siemensstraat 4, 3553GH Utrecht;

E-mailadres: info@cabadoshop.nl

KvK-nummer: 80103170

Btw-identificatienummer: [BTW NUMMER]

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst op afstand en
bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar
gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en
zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch
wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op
een eenvoudige manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden
langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere
wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene
voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het
tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor
hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze
algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan
blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor
het overige in stand en zal de betreffende bepaling
in onderling overleg onverwijld vervangen worden
door een bepaling dat de strekking van het
oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden
zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar
de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één
of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,
dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van
deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur
heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is
gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te
passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige
omschrijving van de aangeboden producten en/of
diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als
de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van
de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het
aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. Ondernemer kan niet garanderen dat
de weergegeven kleuren exact overeenkomen met
de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de
consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het
aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal
komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het
herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van
de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan
wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs
garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt
gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de
consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten
van de overeenkomst, de door hem in het kader
van de overeenkomst verstrekte gegevens kan
controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het
Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich
heeft onderworpen en de wijze waarop de
consument deze gedragscodes langs
elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand
in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort
materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het
bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod
en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs
elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de
ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand
komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van
de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders
– op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van
al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst
op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of
op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

1. het bezoekadres van de vestiging van de
ondernemer waar de consument met klachten
terecht kan;
2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop
de consument van het herroepingsrecht gebruik
kan maken, dan wel een duidelijke melding
inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
3. de informatie over garanties en bestaande
service na aankoop;
4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden
opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer
deze gegevens al aan de consument heeft
verstrekt vóór de uitvoering van de
overeenkomst;
5. de vereisten voor opzegging van de
overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde
duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in
het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de
opschortende voorwaarden van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument
de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door de consument of
een vooraf door de consument aangewezen en
aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig
omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts in die mate uitpakken of
gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,
zal hij het product met alle geleverde toebehoren
en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer
retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken
van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen
14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar
te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken
dient de consument te doen middels een
geschreven bericht/e-mail. Nadat de consument
kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken
van zijn herroepingsrecht dient de klant het
product binnen 14 dagen retour te sturen. De
consument dient te bewijzen dat de geleverde
zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door
middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3
genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht
resp. het product niet aan de ondernemer heeft
teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn
herroepingsrecht, zijn de kosten voor het
retourneren van de producten voor de rekening
van de consument.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal
de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,
terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het
product reeds terug ontvangen is door de
webwinkelier of sluitend bewijs van complete
terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de
consument uitsluiten voor producten zoals
omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
herroepingsrecht geldt slechts indien de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts
mogelijk voor producten:

1.die door de ondernemer tot stand zijn gebracht
overeenkomstig specificaties van de
consument;
2.die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3.die door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden;
4.die snel kunnen bederven of verouderen;
5.waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop
de ondernemer geen invloed heeft;
6.voor losse kranten en tijdschriften;
7.voor audio- en video-opnamen en
computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
8.voor hygiënische producten waarvan de
consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts
mogelijk voor diensten:

1.betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of
vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde
periode;
2.waarvan de levering met uitdrukkelijke
instemming van de consument is begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;
3.betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde
geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg
van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer
producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar de ondernemer geen
invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
Deze gebondenheid aan schommelingen en het
feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke
regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen
heeft en:

1.deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen; of
2.de consument de bevoegdheid heeft de
overeenkomst op te zeggen met ingang van de
dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten
genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en
zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet
verplicht het product volgens de foutieve prijs te
leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten
en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
in het aanbod vermelde specificaties, aan de
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien overeengekomen staat de ondernemer er
tevens voor in dat het product geschikt is voor
ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur
verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument op
grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde
producten dienen binnen 14 dagen na levering aan
de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.
Terugzending van de producten dient te
geschieden in de originele verpakking en in
nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt
overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk
voor de uiteindelijke geschiktheid van de
producten voor elke individuele toepassing door de
consument, noch voor eventuele adviezen ten
aanzien van het gebruik of de toepassing van de
producten.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft
gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft
laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale
omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met
de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de
verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het
gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de
kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de
consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4
van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal
het bedrijf geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met
een langere leveringstermijn. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet
dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk
30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht. De consument heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden
en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal
de ondernemer het bedrag dat de consument
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk
blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om
een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend artikel wordt geleverd. Bij
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht
niet worden uitgesloten. De kosten van een
eventuele retourzending zijn voor rekening van de
ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van
producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een
vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging

en verlenging

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor
onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen
met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten
hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden
genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot
opzegging op een bepaald tijdstip of in een
bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door
hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de
ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een
overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde
duur van maximaal drie maanden, als de
consument deze verlengde overeenkomst tegen
het einde van de verlenging kan opzeggen met
een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend
voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een
opzegtermijn van ten hoogste één maand en een
opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in
geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,
maar minder dan eenmaal per maand, afleveren
van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het
geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na
afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een
jaar heeft, mag de consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn
van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging
vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen
de door de consument verschuldigde bedragen te
worden voldaan binnen 7 werkdagen na het
ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel
6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het
verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
nadat de consument de bevestiging van de
overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in
verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld
aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft
de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen,
het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst
moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer,
nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden
binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een
klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan
worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar
is voor de geschillenregeling.

Een klacht schort de verplichtingen van de
ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de
ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze
of de geleverde producten kosteloos vervangen of
repareren.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de
consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Ook indien de consument
woonachtig is in het buitenland

Artikel 16 - Contact informatie

Eigenaar van de webshop:

Handelsnaam: MVOUL E-Commerce